به روایت تصویر در رصد خبر

پیامدهای منفی آموزش مجازی

تعطیلی آموزش حضوری به دلیل شیوع ویروس کرونا و استفاده از شیوه‌های غیرحضوری آموزش، در دوسال اخیر، چالش‌هایی را برای معلمان و دانش‌آموزان به همراه داشته است. برخی از پیامدهای منفی آموزش مجازی را ببینید

از تاریخِ پسته تا جغرافیای زعفران

شاید حدودِ شش‌دهه باشد که تاریخ و جغرافیای کشاورزی ایران را می‌کاود و می‌پژوهد و می‌نویسد. به گمان نتوان چون او را در این عرصه، چنین متخصص یافت که عمر بر سر آن نهاده و یگانه است. گفت‌وگو با «محمدحسن ابریشمی» در برنامۀ «تجربۀ ایرانی»، مروری است بر زندگی او،