به روایت تصویر در رصد خبر

خیره در چشم طالبان؛ روایت تصویری از سال ۲۰۲۱

رصد خبر | روزنامه گاردین تحولات سال ۲۰۲۱ را از دریچه دوربین عکاسان به تصویر کشیده است. این تصاویر بیش از آنکه سیاسیون را نشان دهد، بازتابی از اقدامات سیاستمداران و دولتمردان بر زندگی مردم است.